1397/10/4 - اخبار عمومی

برنامه زماني ترم زمستان 97

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم زمستان 97 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد:

 

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم زمستان 97 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد:

تاريخ دوره: 97/9/19 الي 97/11/30

آزمون تعيين سطح: 97/9/19 الي 97/9/26

 

آزمون پايان ترم : 97/11/20 الي 97/11/30