1397/6/26 - اخبار عمومی

برنامه زماني ترم پائيز 97

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم پائيز 97 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد:

 

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم پائيز 97 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد:

تاريخ دوره: 97/7/3 الي 97/9/13

آزمون تعيين سطح: 97/7/3 الي 97/7/10

آزمون پايان ترم : 97/9/3 الي 97/9/13