1397/4/3 - اخبار عمومی

برنامه زماني ترم تابستان 97

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم تابستان 97 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد:

 

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم تابستان 97 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد:

 

تاريخ دوره: 97/4/18 الي 97/6/28

 

آزمون تعيين سطح: 97/4/18 الي 97/4/25

 

آزمون پايان ترم : 97/6/19 الي 97/6/28