1397/2/1 - اخبار عمومی

برنامه زماني ترم بهار97

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم بهار 97 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد:

 

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم بهار  97 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد:

 

تاريخ دوره: 97/2/1 الي 97/4/10

 

آزمون تعيين سطح: 97/2/1 الي 97/2/8

 

آزمون پايان ترم : 97/4/1 الي 97/4/10