1396/9/13 - اخبار عمومی

برنامه زماني ترم زمستان 96

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم زمستان 96 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد:

 

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم زمستان  96 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد:

 

تاريخ دوره: 96/9/19 الي 96/11/30

 

آزمون تعيين سطح: 96/9/19 الي 96/9/26

 

آزمون پايان ترم : 96/11/20 الي 96/11/30