1396/7/5 - اخبار عمومی

برنامه زماني ترم پائيز 96

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم پائيز 96 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد

 
 
 
 
 

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم پائيز  96 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد:

 

تاريخ دوره: 96/7/3الي 96/9/13

 

آزمون تعيين سطح: 96/7/3 الي 96/7/10

 

آزمون پايان ترم : 96/9/3 الي 96/9/13