1396/5/2 - اخبار عمومی

برنامه زماني ترم تابستان 96

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم تابستان 96 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد

 

به اطلاع فراگيران محترم مي رساند دوره هاي آموزش از راه دور ترم تابستان  96 طبق زمان بندي ذيل برگزار مي گردد

 

تاريخ دوره  : 96/4/24الي 96/6/28

 

آزمون تعيين سطح   : 96/4/24الي 96/4/29

 

آزمون پايان ترم   : 96/6/19 الي 96/6/28